راهنما
1400/12/26
اثری از فیروزه گل سرخی

ناتوراليسم ادبي به تشريح اوضاع كلي شخصيت در رمان، در بستر شرايط جبري «زمان» و «مكان»، «وراثت» مي پردازد. اين مكتب يكي از مكاتب مهم ادبيات داستاني ايران

به شمار ميرود. فيروزه گل سرخي از نويسندگان دهه هاي متاخر است كه به شيوه ي ناتوراليستي و عيني به روايت داستان مي پردازد. برخي از آثار او به جهت بيان بي پرده زشتي ها، تاثير محيط و لحظه، توصيف مشمئز كننده ي فقر، وجهه ي ناتوراليستي دارند، لذا نگارندگان با توجه به اين خصوصيات بر خود ضرورت ديدند كه كتاب «من يك سايه ام و چند داستان ديگر» او را به شيوه ي كتابخانه-اي مورد تحليل قرار دهند. پس از بررسي مشخص گرديد مضمون سه داستان كوتاه، «روياي بعدازظهر نيمه ي تابستان»، «من يك سايه ام»، و «مستاجر»، مطابق با مضامين داستان هاي ناتوراليستي بوده و مولفه ها ي آن در اين سه داستان حضور گسترده اي دارد. معرفي هجده مولفه-ي ناتوراليستي به همراه تحليل شاهد مثال هايي از داستان هاي مذكور، و تشخيص مولفه هاي پربسامد از مهم ترين دستاوردهاي اين پژوهش است. همچنين گل سرخي توانسته، از طريق همسو كردن مولفه هاي «عنوان بي پرده ي مسايل جنسي» و «زشت نگاري» با فرهنگ و معيارهاي جامعه اسلامي، آن ها را بومي سازي كند.

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول