راهنما
1401/02/01
پذیرش سیاسی

مأمور دیپلماتیک دایمی: ماموریت دیپلماتیک دایمی، یعنی ماموریت اشخاصی که نماینده ی رسمی کشور متبوع خود هستند و با عنوان "ماموریت دیپلماتیک" در یک کشور خارجی سکنی گزیده اند. وظایف معینی را بطور مستمر در مدت ۴ سال انجام می دهند. کشور متبوع نماینده را "کشور فرستنده" و کشور خارجی محل ماموریت را "کشور پذیرنده"می نامند.

مجموع ماموران دیپلماتیک دایمی در یک کشور دیگر "هیات دیپلماتیک" گویند که در محلی به نام "سفارت" یا "سفارتخانه" انجام وظیفه می کنند.سرپرست هیات را "رئیس ماموریت" و سایر اعضای هیات را "کارمندان ماموریت" و کلیه ی آنها-اعم از رئیس و کارمندان-را "اعضای ماموریت" می نامند.

 رئیس ماموریت:

·رئیس های ماموریت عبارتند از: سفیران و نونس ها (سفیران پاپ) که نزد رؤسای کشور مأموریت می یابند و سایر رؤسای مأموریت که هم طراز آنان هستند.

·فرستادگان و وزیران مختار و انترنونس ها(نمایندگان درجه دوم پاپ) که نزد رؤسای کشور ها مأموریت می یابند.

·کارداران (دایمی) که نزد وزیران امور خارجه مأموریت می یابند.

 سفیران:

سفیر دارای بالاترین مقام دیپلماتیک است و ضمن آنکه مسئوولیت اداره ی امور داخلی سفارت را بر عهده دارد، موظف به تماس دایمی با کشور فرستنده از یک سو و با کشور پذیرنده از سوی دیگر است.

شیوه ی انتخاب سفیر به این ترتیب است که ابتدا وزیر امور خارجه، شخص واجد شرایطی را برای این سمت نامزد نموده و به عالیترین مقام اجرایی کشور (معمولا رئیس کشور) پیشنهاد می کند؛ پس از جلب موافقت او از کشوری که قرار است شخص مذکور در آنجا به انجام مأموریت بپردازد، درخواست پذیرش (آگرمان) می نماید.

 

 www.JADVALKATIBEH.com ............................................ Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول