راهنما
1401/02/17
تیری است که پادشاهان نام خود را بر آن می نویسند

عجب دلتنگ و بیمارم ز صد بگذشت تیمارم  تو گویی در جگر دارم دو صد «یاسیج» گرگانی

منوچهری (از جهانگیری).

تیر پیکان دار و بعضی گفته اند تیری است که پادشاهان نام خود را بر آن نویسند و یاسُچ هم آمده است (برهان ). تیر پادشاهان(جهانگیری ). تیر دوکارده (غیاث ). بضم سین به معنی مطلق تیر گفته و یاسیج باضافه ٔ یا نیز آمده. و سیف اسفرنگ به معنی پیکان تیر نظم کرده است و لیکن به معنی تیر نیز میتوان گفت. (رشیدی ) (سروری )

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول